Skip to Main Content

South Manchuria Railway Company Publications

Manuscript Materials

In addition to regular South Manchuria Railway Company (SMRC) publications, this collection also includes a variety of handwritten and mimeographed manuscripts that were created on SMRC stationery or else acquired for internal use by SMRC staff. Follow the link below to search for manuscript materials related to SMRC.

Many of these manuscripts are attributed to Zenshō Eisuke 善生永助 (1885-1972), a Waseda University graduate who worked as a journalist for several years before taking a position in 1923 with the Government-General of Korea. In this position he conducted numerous surveys and fieldwork studies on economic activity and social relations in colonial Korea, especially in rural areas. Subsequently, he carried out a number of similar surveys in Manchuria as a researcher for SMRC. For a more comprehensive listing of works by or about Zenshō Eisuke, including those unrelated to SMRC, search his name on the online catalog.

The handwritten and mimeographed manuscript items listed below can all be found with a conventional online catalog search, including via the link contained in the tab to the left. A listing is also provided here in order to facilitate more convenient browsing and comparing of titles.

Details about each item’s contents have been drawn from the bibliographic record. Brackets indicate uncertain dates and words or descriptive phrases supplied by the cataloger. Some of these manuscripts have been microfilmed. In principle, microfilm versions will be served as surrogate copies for the sake of preserving the originals. However, if you have a compelling research need to access an original copy, please consult with a librarian. Please submit requests to view manuscripts in advance via Ask a Librarian.

Chōsa hōkokusho. I-shokumin 調查報告書 移植民

Articles chiefly on Japanese immigration and emigration policy translated from German and compiled by the SMRC’s East Asia Economic Research Bureau, including some handwritten manuscripts.

Microfilm: MOJ 0184-1 MMTKK

[1] Eiryō Minami Afurika Tokkyo Kaisha (dai 2) / Bērendo (Taishō 3 ... tōsha) — [2] Manshū ni okeru Nihonjin (1909-nen hakkō Pakē [Paquet] cho "Ajia ni okeru atsureki" no issetsu yakushutsu) — [3] Shokuminkoku to shite no Nihon : 1910-nen 7-gatsu 28-nichi Berurin "Ekkusuboruto" bōeki shūkan zasshi shosai — [4] [Chōsen ni okeru Nihon shisei no gaikan, gyōsei kikan, kanri seido tō, shimon ni taisuru tōshin] [title page missing, title supplied by cataloger] (Ms.) / Wīdoferudo. Tokyo, 1913 — [5] Manshū ni okeru Nihon no seijijō no ichi (... Berurin kankō Tēgurihhi runtoshau shosai) / Pusutau.

Chōsa hōkokusho. Imin oyobi shokumin 調查報告書. 移民及植民

Articles on immigration and emigration, compiled by Minami Manshū Tetsudō Kabushiki Kaisha Tōa Keizai Chōsakyoku. Includes 6 manuscripts (mimeographed on double leaves).

Chōsa hōkokusho. Kyokumu ippan 調查報告書. 局務一般

Chiefly Mss. (mimeographed on double leaves). Cover title (handwritten). Documents on organization, operation, regulations, activities, etc. of Minami Manshū Tetsudō Kabushiki Kaisha Tōa Keizai Chōsakyoku. Table of contents handwritten, with a seal "Minami Manshū Tetsudō Kabushiki Kaisha Tōa Keizai Chōsakyoku". Includes translations from German.

Microfilm: MOJ 0184-3 MMTKK

[1] Tōa Keizai Chōsakyoku setsubi ichiran (1912-nen 10-gatsu 1-nichi genzai) -- [2] Chōsa shiryō toriatsukai kitei -- [3] Shoseki hairetsu junjo / Tōa Keizai Chōsakyoku Toshoshitsu -- [4] Dai 1-kai--dai 9-kai hanki hōkoku (Meiji 41-nen 9-gatsi 14-nichi yori 1913-nen 3-gatsu 31-nichi ni itaru) (9 parts) -- [5] Keizai Chōsakyoku no soshiki / Wenkei -- [6] Pari "Kuredei Rionē" Ginkō no Keizai Chōsakyoku / Chīsu -- [7] Firaderufia Bankoku Shōgyō Tsūshinkyoku jigyō gaiyō -- [8] Mantetsu Kaisha to Keizai Chōsakyoku (... Furankufuruto shinbun keisai) -- [9] Kiroku seirihō ni kansuru shoka no iken.

Chōsa hōkokusho. Kyokumu oyobi chōsa kikan 調查報告書 局務及調查機関

Documents chiefly on the organization, operation, and activities of the SMRC’s East Asian Economic Research Bureau. Includes translations from German.

Microfilm: MOJ 0184-4 MMTKK

 [1] Tōa Keizai Chōsakyoku hatten no gi — [2] Dai 10-kai—dai 11-kai hanki hōkoku (Taishō 2-ne 4-gatsu 1-nichi yori Taishō 3-nen 3-gatsu 31-nichi ni itaru) (2 parts) — [3] Dai 12-kai jimu hōkoku (Taishō 3-nen 4-gatsu 1-nichi yori dō 3-gatsu 31-nichi ni itaru) — [4] Naigai tōkyokusha ni shōkai no bun — [5] Shinbun Zasshi Chinretsujo setchi no gi / Bērendo — [6] Chōsa hōkokusho mokuroku / Tōa Keizai Chōsakyoku — [7] Tōa Keizai Chōsakyoku — [8] Kamibasami bunrui ichiran / Tōa Keizai Chōsakyoku — [9] Kiroku bunrui ichiran / Tōa Keizai Chōsakyoku — [10] Ikensho oyobi hōkokusho rui : Tōa Keizai Chōsakyoku zassan kō-gō — [11] Mantetsu kanbu no kōsō to Doitsu shinbun (1914-nen 2-gatsu 7-nichi Noie Hanburugisshe Beruzenhan ... yakushutsu) — [12] Mantetsu kanbu no kōsō to Doitsu shinbun (... Arugemaine shinbun keisai, 1914-nen 2-gatsu 13-gō no kiji o yakushutsusu) — [13] Daikōgyoʹ ni okeru keizai chōsabu / Chīsu — [14] Kōshi keizai chōsakyoku setsuritsu ikensho [Ms. on stationery of Minami Manshū Tetsudō Kabushiki Kaisha, with extensive additions and corrections in red].

Chōsa hōkokusho. Rōdō mondai 調查報告書. 労働問題

Mostly mss. (mimeographed or hectographed on double leaves). Cover title (handwritten). Articles on labor, compiled by Minami Manshū Tetsudō Kabushiki Kaisha Tōa Keizai Chōsakyoku.    Table of contents handwritten, with a seal "Minami Manshū Tetsudō Kabushiki Kaisha Tōa Keizai Chōsakyoku". Chiefly translations from English, German, and other languages? [undetermined].

Microfilm: MOJ 0184-5 MMTKK

[1] Taisei shuyō shokoku ni okeru rōdōsha hogo narabini sono genji no jōtai / Guryunferudo -- [2] Nenkō rōdōsha shōyo hōhō -- [3] Rōdō sōgi chōteihō ni tsuite / Ottō Wīdoferuto -- [4] Ukeoi seidoron / Pepurō -- [5] Enkakuchi no shōeki ni kinmusuru tetsudō ekiin ni kanshi Tetsudōchō no shisetsusubeki hogo seido ni tsuite / Prof. Thiess -- [6] Daikōgyō ni okeru rōdōsha no jijoteki keizai kikan ni tsuite / Chīsu [Thiess] -- [7] Nihon Kokuyū Tetsudō jūgyōin shippei hoken jisshijō no shitsugi ni taisuru shiken -- [8] Ei-Doku rōdō hokenhō hikaku (Eikoku "Finansharu hyūsu" shosai) -- [9] Doitsu rōdō hoken no yurai tokushoku oyobi sono kōka / Wīdoferudo -- [10] Kōgyōteki rōdō ni taisuru rōgin shikyū seido no genjō / Guryunferudo -- [11] Gaikoku no daikōjō ni okeru rōdōsha kōfuku zōshin setsubi ni tsuite / Guryunferudo -- [12] Rōdō wa shinsei nari / Wīdoferudo -- [13] Ajiajin no rōdō nōryoku ni tsuite / Ottō Gēberu.

Chōsa hōkokusho. Seiji oyobi zatsu 調查報告書. 政治及雜

Documents on issues pertaining to Manchuria and various other subjects, translated from German or English and compiled by the SMRC’s East Asia Economic Research Bureau.

Microfilm: MOJ 0184-6 MMTKK

 [1] Nichi-Ei Hakurankai ni okeru Minami Manshū Tetsudō Kabushiki Kaisha no shuppin ni tsuite / Chīsu — [2] "Pusutau" shi no kōen : Tairikuteki kokumin to shite no Nihon (... shinbun keisai) — [3] Pusutau-shi raikan yakubun — [4] Migi no henkan yakubun / Chīsu — [5] Man-Kan ryokōchū no shokan / Wenchihi — [6] Chintao Tokubetsu Kōtō Gakudō setsuritsu no yurai oyobi genkyō / Tōa Keizai Chōsakyoku — [7] Chintao Sōtoku Furitsu Gakkō / Tōa Keizai Chōsakyoku — [8] Kyōto Daigaku ni kansuru iken / Chīsu — [9] Maisō hiyō setsugensaku / Ottō Wīdoferudo — [10] Kokumin furyoku oyobi kokumin futan, Doku-Ei-Bei ni okeru kantai oyobi shōsen tonsū / Tōa Keizai Chōsakyoku — [11] Ukeoi seidoron / Pepurō — [12] Zen Hōten chūzai Beikoku ryōji (Kuraudo) no waga Manshū seisaku ni taisuru hōkoku [handwritten on stationery of Minami Manshū Tetsudō Kabushiki Kaisha Tōkyō Shisha] — [13] Manshū mondai / Pusutau — [14] Yonkoku shakkan to Manshū (Furankufuruto shinbun shōyaku) — [15] Nichi-Ro no Manshū kyōyaku — [16] Ōshū rekkyōkan ni okeru fuwa no eikyō / Pustau — [17] Nihon ni okeru seijiteki shisō no kakushin (Berurin Tāgeburatto-shi keisai yakushutsu) — [18] Nankin Jiken rakuchaku ni taisuru gaijin no kansō / Pusutau — [19] Ro-Shin himitsu jōyaku / Shīman — [20] Shina ni okeru Nihon no genzai seiryoku o ronzu (zai Shanhai Doitsujin ... tsūshin).

Chōsa hōkokusho. Tetsudō 調查報告書. 鐵道

Mss. (mimeographed or hectographed on double leaves). Cover title (handwritten). Documents on railroad compiled by Minami Manshū Tetsudō Kabushiki Kaisha Tōa Keizai Chōsakyoku. Includes translations from French and German; original titles of 3 works not known.

[1] Keiben tetsudō no kachi ni tsuite (... Doitsu Tetsudō Dantai shūhō shosai) -- [2] Tetsudō kamotsu unsō ni kansuru kokusai kyōyaku : tsuketari saishū giteisho, shikō kisoku -- [3] Shogaikoku ni okeru shigai tetsudō shiei no zaiseijō no seiseki o ronzu.

Chōsa hōkokusho. Zaisei 調查報告書. 財政

Chiefly mss. (mimeographed on double leaves); one printed document (16 p.). Cover title (handwritten). Articles on finance, etc. compiled by Minami Manshū Tetsudō Kabushiki Kaisha Tōa Keizai Chōsakyoku. Table of contents handwritten, with a seal "Minami Manshū Tetsudō Kabushiki Kaisha Tōa Keizai Chōsakyoku". Translations from German.

Microfilm: MOJ 0184-7 MMTKK

[1] Nihonkoku zaisei gairon (... 1908-nen Doitsu Teikoku seifu yori ... Gikai ni teishutsusuru ... sankōsho ... ichibu ... hon'yaku ...) -- [2] Kan'ei jigyō to shiei jigyō / Ottō Wīdoferuto -- [3] Shōkyaku kikin setchi ni yoru kokusai no shōkyaku / Wīdoferudo -- [4] Manshū ni okeru kin'yū kikan ni tsuite / Chīsu -- [5] Doku-Ei ryōkoku ni okeru kenchikuhi kashitsukehō / Chīsu -- [6] [Kōkai hojokin ni kansuru hōkoku] / Vīdoferudo.

Chōsa hōkokusho. Zatsu 調查報告書. 雜

Mss. (mimeographed on double leaves). Cover title (handwritten). Articles on various subjects, compiled by Minami Manshū Tetsudō Kabushiki Kaisha Tōa Keizai Chōsakyoku. Table of contents handwritten, with a seal "Minami Manshū Tetsudō Kabushiki Kaisha Tōa Keizai Chōsakyoku". Translations from English and German.

Microfilm: MOJ 0184-9 MMTKK

[1] Tōkei ni arawaretaru Nihon no shinpo (1911-nen ... Rondon ... Sēru-shi no kōen yakushutsu) -- [2] Nihon no seiji keizai oyobi shakai seikatsu ni tsuite no shokan / Chīsu -- [3] Manshū mondai / Pusutau -- [4] Shin kigyōchi to shite no Minami Manshū / Pusutau -- [5] Manshū ni okeru Nihonjin / Pakē -- [6] Ōshū rekkyōkan ni okeru fuwa no eikyō / Pusutau -- [7] Kikennaru kokusai kankei no kaizen / Pusutau -- [8] Pusutau-shi raikan yakubun.

Chōsa hōkokusho. Zatsu [II]. 調查報告書. 雜 [II]

Chiefly Mss. (mimeographed or hectographed on double leaves). Cover title (handwritten). Documents on railroad business and miscellaneous subjects, compiled by Minami Manshū Tetsudō Kabushiki Kaisha Tōa Keizai Chōsakyoku. Table of contents handwritten, with a seal "Minami Manshū Tetsudō Kabushiki Kaisha Tōa Keizai Chōsakyoku". Includes translations from English, French, and German.

Microfilm: MOJ 0184-10 MMTKK

[1] Tetsudō seisaku to shite no nōji kairyō no shōrei (Riterarī daijesuto shi shosai) -- [2] 1919-nen ni okeru Purosha kokuyū tetsudō zaisei kaikakuan / Chīsu -- [3] Shogaikoku ni okeru shigai tetsudō shiei no zaiseijō no seiseki o ronzu (Tōa Keizai Chōsakyoku zassan otsu dai 6-gō) -- [4] Chokin oyobi kashitsuke kumiai ginkō ni oite chokinsha ga ginkō no rieki haitō o ukuru no mondai ni tsuite / Chīsu -- [5] Kita Manshū bōeki jijō / Būdoberuhi -- [6] Daizu bōeki ni tsuite (Futsubun "Suezu" Unga Jimukyoku hōkoku).

Chūgoku Kokumintō ni kansuru chōsa 中國國民黨ニ關スル調查

Collection of hand-written articles pertaining to the Kuomintang / Guomindang, including some on SMRC stationery and some in Chinese.

Chūman chihō sonraku kokō shirabe 中滿地方村落戶口調

Handwritten manuscript, probably prepared by Zenshō Eisuke, on SMRC stationery.

Daihachirogun to gerira senjutsu 第八路軍とゲリラ戰術

Holograph (written on Minami Manshū Tetsudō Kabushiki Kaisha stationery). Caption title. "Kankō kanraku mo mokushō no ma ni semari [1938?]"--Leaf 21. Cf. Sakuin seiji keizai dainenpyō, sakuin hen, p. 118. "Tairiku 11-gatsu-gō" written in red, and "Tairiku 1 in" stamped; this article probably prepared for "Tairiku".

Daikazoku kazoku kōsei shirabe 大家族家族構成調  

Handwritten manuscript on SMRC stationery, probably prepared by Zenshō Eisuke. Survey pertaining to extended families in Tieling County. Contains additional title of “Tetsurei-ken daishichiku daikazoku shirabe 鐵嶺縣第七區大家族調”.

Daikazoku shirabe: chūman chihō no sonraku shakai kōsei ... 大家族調 : 中滿地方ノ村落社會構成 ...

Handwritten manuscript on SMRC stationery, probably written by Zenshō Eisuke. Survey pertaining to extended families in Tieling County. Contains additional title of “Tetsurei-ken daishichiku ... 鐵嶺縣第七區 ...”.

Dōzoku shūdan shirabe 同族集團調

Handwritten manuscript on SMRC stationery, possibly compiled by Zenshō Eisuke. Survey pertaining to extended families in Tieling County. Includes additional title of “Tetsurei-ken Kakarō Keisatsusho kannai dōzoku tasū kyojū shirabe 鐵嶺縣夏家樓警察署管内同族多數居住調”.

Eikitsu-ken Daiton Sennō buraku jittai chōsa hōkoku 永吉縣大屯鮮農部落實態調查報告

Handwritten manuscript on SMRC stationery, prepared by Zenshō Eisuke, pertaining to ethnic Koreans in Yongji County in Jilin Province. Appears to be a draft copy of a later published version bearing the same title.

[Eikitsu-ken Kōkiton Hodaiton jieidan, seinendan]. [永吉縣黃旗屯保大屯自衛團・靑年團]

Handwritten manuscript on official stationery of Manshū Teikoku Seifu. Possibly one of the documents collected by SMRC for research.

[Eikitsu-ken nōka chōsa] [永吉縣農家調查]

Handwritten manuscript on SMRC stationery, prepared by Zenshō Eisuke, pertaining to conditions in Yongji County in Jilin Province.

Eikitsu-ken Nōkai hyōgiin oyobi sōdai 永吉縣農會評議員及總代

Mimeographed roster of Eikitsu-ken nōkai 永吉縣農會 (Yong ji xian nong hui in Chinese), an agricultural association in Yongji County in Jilin Province. Includes handwritten notes of additional information, pasted on SMRC stationery. Possibly one of the documents collected by SMRC for research.

[Engyō ni kansuru chōsa kenkyū] [鹽業ニ關スル調查研究]

Handwritten manuscript on SMRC stationery, author not known. Contents pertain to the salt industry in Manchuria.

Gisō hokō seido, shūdan buraku 義倉、保甲制度・集團部落

Handwritten manuscript on SMRC stationery, probably by Zenshō Eisuke (also includes writing from an additional author); including different versions of draft at end. Contents pertain to rural development in Manchuria.

[Gisō kankei shiryō]. [義倉關係資料]

Handwritten manuscript on SMRC stationery. Contents pertain to warehouses in Manchuria.

Gōson kyōdō kumiai seisaku: tsuketari, shūdan buraku seisaku 鄉村協同組合政策 : 附・集團部落政策

Handwritten manuscript, probably by Zenshō Eisuke, on SMRC stationery; first and last portions possibly missing (the contents focus mostly on shūdan buraku).

Hikka Kahōton nōka chōsahyō 畢家窩棚屯農家調查表

Handwritten manuscript on SMRC stationery, probably prepared by Zenshō Eisuke. Includes additional title of “Kakarō-son Hikka Kahōton 夏家樓村畢家窩棚屯”.

Hikka Kahōton nōka minkazu 畢家窩棚屯民家圖

Handwritten title on cover probably by Zenshō Eisuke. Handwritten manuscripts on SMRC stationery. Includes additional title of “Kakarō-son Hikka Kahōton 夏家樓村畢家窩棚屯”.

Hōko-ken 法庫縣

Handwritten manuscript by Zenshō Eisuke on SMRC stationery pertaining to Faku County.

Honpō ni okeru jinken kōgyō no genkyō 本邦に於ける人絹工業の現況

Ms. (mimeographed). Cover title. On double leaves. With: Honpō ni okeru mokuzai parupu kōgyō to sono genryō mokuzai no gensei. [Tokyo] : Mantetsu Shisha, [1937?] Bound together subsequent to publication.

Microfilm: MOJ 691 MMTKK

Honpō ni okeru mokuzai parupu kōgyō to sono genryō mokuzai no gensei 本邦に於ける木材パルプ工業とその原料木材の現勢

Ms. (mimeographed). Cover title. On double leaves. With: Honpō ni okeru jinken kōgyō no genkyō. [Tokyo] : Mantetsu Shisha, 1937 -- Honpō ni okeru seima kōgyō no gensei. [Tokyo] : Mantetsu Tōkyō Shisha, [1933?] Bound together subsequent to publication.

Microfilm: MOJ 691 MMTKK

Honpō ni okeru seima kōgyō no gensei 本邦に於ける製麻工業の現勢

Ms. (mimeographed). Cover title. On double leaves. With: Honpō ni okeru mokuzai parupu kōgyō to sono genryō mokuzai no gensei. [Tokyo] : Mantetsu Shisha, [1937?] Bound together subsequent to publication.

Microfilm: MOJ 691 MMTKK

Imin [kankei] 移民[関係]

Handwritten on SMRC stationery, probably by Zenshō Eisuke. Includes: 移民—移民村ノ経営 — 移民用地 ... 面積.

Imin oyobi shūdan buraku kankei 移民及集團部落関係

Handwritten on SMRC stationery, probably by Zenshō Eisuke. Contents pertain to immigration and emigration in Manchuria.

Jikyoku ni kansuru chōsa 時局ニ關スル調查

 Hand-written copy [?] on SMRC stationery pertaining to the kansenkyoku 管船局, the ship administration bureau within the Ministry of Communications.

Jisakunō sōtei 自作農創定

Handwritten on SMRC stationery, probably by Zenshō Eisuke. Contents pertain to ethnic Korean workers in Manchuria.

Kaijō-ken kōgyō jōkyō oyobi nendo seisanhyō 海城縣工業狀況及年度生産表

Caption title. Handwritten manuscript on official stationery of Kaijō-ken Kōsho. Possibly one of the documents collected by SMRC for research.

Kakarō-son kankei chōsasho 夏家樓村關係調查書

Survey of a rural village in Tieling County. Handwritten on SMRC stationery, probably by Zenshō Eisuke.

Kenzei fuka 縣稅賦課

Clippings from statistical documents pertaining to taxation mounted on SMRC stationery, with Zenshō Eisuke’s handwritten notes.

Keisatsuku to shite no enkaku 警察區トシテノ沿革

Handwritten manuscript on SMRC stationery prepared by Zenshō Eisuke, pertaining to policing in Jilin Province.

[Kitsurin-shō nōgyō kankei shiryō] [吉林省農業關係資料]

Seemingly a group of documents collected by SMRC for research, it contains many handwritten manuscripts by Zenshō Eisuke on SMRC stationery, another writer’s manuscripts on Manchoukuo government stationery, and mimeographed or printed documents of Jilin Province.

[Kitsurin-shō oyobi Eikitsu-ken nōkai] [吉林省及永吉縣農會]

Handwritten manuscript on official stationery of Kitsurin Eikitsu-ken Kōsho (Yongji County in Jilin Province) and Manshū Teikoku Seifu. Possibly one of the documents collected by SMRC for research.

Kōtoku sannendo hokōhi chōsahyō 康德三年度保甲費調查表

Cover title. Possibly one of the documents collected by SMRC for research of the baojia system (hokō seido 保甲制度) in Binjiang Province (Hinkō-shō 濱江省).

Kōwan genkyō chōsa. Dai 3-bu 港灣現況調查. 第三部

Handwritten (carbon) copy on official stationery.

Microfilm: MOJ 3025 MMTKK

Contents: Kōbe—Shimonoseki—Moji—Wakamatsu—Kokura—Nagasaki—Hakata—Karatsu—Ainoura—Miike—Ōmuta—Ushima.

Man-Senjin zakkyo chitai no sonraku chōsa: Kitsurin-shō Eikitsu-ken Daiton buraku no ichirei 滿鮮人雜居地帶ノ村落調查: 吉林省永吉縣大屯部落ノ一例 / 善生永助

Handwritten manuscript (some printed materials inserted) by Zenshō Eisuke on SMRC stationery. Contents pertain to ethnic Koreans resident in Jilin Province. Manuscript appears to have been intended for publication in the SMRC publication Mantetsu chōsa geppō 滿鐵調查月報.

[Manshū imin kankei shiryō] [滿洲移民關係資料]

Chiefly handwritten manuscript on SMRC stationery, with a few pages of typewritten carbon copy report. Contents pertain to immigration in Manchuria.

Manshū Kamasu Tōseibu kiyaku 滿洲叺統制部規約

Handwritten manuscript by Zenshō Eisuke on SMRC stationery. Contents pertain to regulations on the grain trade in Manchuria.

Manshū nōson no shakai kōsei: Shōwa 12-nendo chōsa keikaku 滿洲農村の社會構成: 昭和十二年度調查計畫

Handwritten manuscript (outline only) on SMRC stationery, probably by Zenshō Eisuke, pertaining to rural social conditions in Manchuria.

Manshū nōson no shakai kōsei 滿洲農村の社會構成

Handwritten manuscript (table of contents only) on SMRC stationery, prepared by Zenshō Eisuke.

Manshū rekishi chiri, Kandai Manshū. Ryōtō-gun. 滿洲歴史地理・漢代滿洲. 遼東郡

Handwritten manuscript on SMRC stationery, probably by Zenshō Eisuke, pertaining to the early history of Liaodong.

Manshū sangyō gokanen keikaku, Kōan zenshō nōgyō bumon, kyōdō buraku setsuritsu yōkō 滿洲産業五ヶ年計畫・興安全省農業部門・共同部落設立要綱

Handwritten manuscript on SMRC stationery, probably by Zenshō Eisuke, pertaining to economic policy in Manchuria.

[Mantetsu shain shutchō hōkoku] [滿鐵社員出張報告]

Handwritten mimeograph of note composed by a SMRC employee while on a business trip.

Nyū Karedonia kōgyōhō ニュ- カレドニア鑛業法

An overview of the mining industry in New Caledonia, translated from French. Caption title. Carbon copy of hand-written translation on official stationery of "Mantetsu Tōa Keizai Chōsakyoku." On double leaves.

Microfilm: MOJ 3034 MMTKK

Ronbun saimoku 論文細目

Detailed plans for several reports mostly on Korea, covering economic conditions, social structure and customs, population, etc. Handwritten manuscript by Zenshō Eisuke on SMRC stationery.

[Ryūkō-ken oyobi Ryūkō-shō kankei shiryō] [龍江縣及龍江省關係資料]

Chiefly handwritten manuscript of Zenshō Eisuke on SMRC stationery, pertaining to Longjiang County in China and Longjiang Province in Manchuria.

Shindai Manshū runin kō 清代滿洲流人考

Handwritten manuscript on SMRC stationery, probably by Zenshō Eisuke, pertaining to exiled criminals in Manchuria during the Qing dynasty.

Shūdan buraku 集團部落

Handwritten manuscript on SMRC stationery, probably by Zenshō Eisuke. Includes different versions of drafts and is possibly related to [Shūdan buraku kankei genkō].

[Shūdan buraku kankei genkō]. [集團部落關係原稿]

Contains handwritten manuscripts of Zenshō Eisuke on SMRC stationery.

Shūdan buraku kankei shoyō shikin. 集團部落関係所要資金

Handwritten manuscript on SMRC stationery, probably by Zenshō Eisuke.

Shūdan buraku seisaku. 集團部落政策

Handwritten manuscript on SMRC stationery, probably by Zenshō Eisuke, including different version of draft.

Sonraku kōsei. 村落構成

Handwritten draft manuscript (outline only) on SMRC and Manchoukuo stationery, probably by Zenshō Eisuke.

Tetsurei daishichiku Kakarō-son Tōka Kahōton. 鐵嶺第七區夏家樓村鄧家窩棚屯

Survey of a rural village in Tieling County. Handwritten manuscript on SMRC stationery.

Tetsurei-ken daisan Daihanga-son Byōsōshiton ton gaikyōhyō. 鐵嶺縣第三區大汎河村苗莊子屯屯概況表

Survey of a rural village in Tieling County. Handwritten manuscript on SMRC stationery.

Tetsurei-ken daisanku Daihanga-son Jōnanpoton. 鐵嶺縣第三區大汎河村城南堡屯

Survey of a rural village in Tieling County. Handwritten manuscript on SMRC stationery.

[Tetsurei-ken daishichiku Kakarō-son shashin]. [鐵嶺縣第七區夏家樓村寫眞]

Photographs from Tieling County, probably taken by Zenshō Eisuke, stored in an SMRC envelope.

[Tetsurei-ken] gisō. [鐵嶺縣] 義倉

Chiefly handwritten manuscript on SMRC stationery pertaining to Tieling County, probably prepared by Zenshō Eisuke. Includes some mimeographed documents and some documents in Chinese.

Tetsurei-ken hokō kiyaku. 鐵嶺縣保甲規約

Chiefly handwritten manuscript on SMRC stationery, including some mimeographed documents, probably prepared by Zenshō Eisuke. Contents pertain to Tieling County.

[Tetsurei-ken kankei shiryō]. [鐵嶺縣關係資料]

Contains handwritten manuscripts and printed documents pertaining to economic conditions in Tieling County prepared by Zenshō Eisuke, including some on SMRC stationery and others on official Tieling County stationery.

Tetsurei-ken Kōtoku gan, ni, san, kakunendo kokuzei shūnyū meisaihyō 鐵嶺縣康徳元、 二、 三、 各年度國稅收入明細表

Caption title. Handwritten manuscript on official stationery of Tetsurei-ken Kōsho (Tieling County). Possibly one of the documents collected by SMRC for research.

Tetsurei-ken no sonkōhi kanri. 鐵嶺縣ノ村公費管理

Survey of a public finance in Tieling County. Handwritten manuscript on SMRC stationery, probably prepared by Zenshō Eisuke.

[Tetsurei-ken oyobi Kakarō-son no gakkō ni kansuru chōsa] [鐵嶺縣及夏家樓村ノ學校ニ關スル調查]

Handwritten reports on official stationery of Tetsurei-ken Kōsho (Tieling County) and Kakarō Ryōkyū Shōgakkō. Possibly one of the documents collected by Mantetsu for research.

[Tetsurei-ken shashin]. [鐵嶺縣寫眞]

Photographs of landscapes and settlements in Tieling County, probably taken by Zenshō Eisuke, stored in an SMRC envelope.

Yūryō buraku josei: naichi ni okeru mohanson .... 優良部落助成 : 内地ニ於ケル模範村 ....

Handwritten draft (detailed outline), probably by Zenshō Eisuke, on SMRC stationery.

[Zenshō Eisuke Manshū kankei genkō]. [善生永助滿洲關係原稿]

Handwritten manuscripts on SMRC stationery by Zenshō Eisuke pertaining to social and economic conditions of rural life in Manchuria. Administrative areas discussed include Acheng County 阿城縣 and Suihua County 綏化縣 in Binjiang Province 浜江省.

Contents: Hinkō-shō Suika-ken nōkai; Ajō-ken; Tochi ni kansuru kanshū; Kyōdō seikatsu; Kankon sōsai; Hokuman imin; Zanmu torimatome no tame ni teishutsuseru mono; Sono ta.